Originální a efektivní metodika

Jedním z nejtěžších úkolů, před kterým partneři stáli, bylo vypracovat metodiku, která by byla natolik flexibilní, aby ji bylo možné přizpůsobit různým prostředím a všem typům diváků, ať už dětem a mládeži, či začínajícím i zkušeným učitelům a lektorům. Inspirovali se metodikou vyvinutou v rámci průkopnického mezinárodního programu filmové výchovy, který iniciovala La Cinémathèque française a který nese název Cinéma, cent ans de jeunesse, a vytvořili metodu výuky založenou na sdílení přístupů a potřeb jednotlivých partnerů programu CinEd.

Společný přístup zaměřený na aktivní, citlivou a flexibilní metodiku 

Partneři sepsali společnou chartu, která figuruje v úvodu jednotlivých výukových materiálů a představuje rámec, jež stanovuje referenční body a zásady a slouží jako průvodce pro aktéry filmové a audiovizuální výchovy v Evropě :

 • Film je uměním, kulturním statkem a nástrojem pro pochopení světa: Pomáhá mladým lidem (již od útlého věku) utvářet si svou identitu a porozumět světu.
 • Má-li být film zdrojem i zprostředkovatelem znalostí, musí existovat metody výuky a pomůcky sloužící nejen žákům, ale i učitelům. Aby bylo možné učit mladé generace, jak se na filmy dívat, je třeba vzít v úvahu nové návyky mladých Evropanů (různé typy obrazovek, neucelené sledování filmů, používání sociálních sítí, digitální nástroje) a zahrnout do výuky i pouhé ukázky.
 • Učit se znamená porovnávat a určovat vztahy mezi jednotlivými kinematografiemi i mezi filmy a ostatními uměleckými díly.
 • Pochopit znamená osvojit si metodiku, která vede žáky a studenty k aktivitě a podporuje jejich kreativitu (zvolit si, konfrontovat, popsat, vytvořit), a těsně propojit analýzu s praxí.

Přizpůsobené metodické materiály

Součástí programu CinEd jsou rozličné materiály sloužící k přípravě a doplnění filmových projekcí i aktivit pro děti a mládež :

 • výukové materiály ke každému filmu určené učitelům a lektorům.
 • sedm průřezových tematických videí, jejichž cílem je usnadnit srovnávací analýzu ukázek z filmů se zaměřením na filmové motivy a filmovou problematiku.
 • pracovní list s obrazovými materiály a aktivitami souvisejícími s filmem pro každého žáka či studenta. 
 • soubor propagačních materiálů obsahující různé další podklady, jako např. slovníček, fotosky, scénáře. 
 • seznam internetových zdrojů, jež se zaměřují na šíření kinematografie nebo poskytují doplňkové nástroje či další metodické návrhy.

Tento soubor pomůcek a materiálů je koncipován tak, aby jej bylo možné použít k doplnění projekcí a diskuzí, a to jak při proškolování učitelů a lektorů, tak přímo v rámci aktivit pořádaných pro mladé diváky.

Výukové materiály

Výukové materiály jsou v prvé řadě určeny učitelům a lektorům, nicméně jsou přístupné i žákům a studentům, kteří si chtějí prohloubit své znalosti nebo sami uspořádat filmové projekce.

Tyto jedinečné metodické materiály jsou koncipovány s ohledem na čtyři hlavní oblasti :

 • Upozornit na národní souvislosti a evropské osudy: poukázat na způsob, jakým filmaři z jednotlivých zemí uchopují či uchopili společné evropské dějiny, druhou světovou válkou počínaje, současností konče, nevyjímaje pád Berlínské zdi v roce 1989; zlepšit porozumění tomu, jak  se některá filmová hnutí postupně rozšířila do dalších evropských zemí (jako např. v případě fenoménu Nové vlny, který se zrodil ve Francii a ovlivnil rumunskou, československou či německou kinematografii).
 • Najít ve filmech společné prvky a porovnat je, vytvořit dialog mezi filmy: jednotlivé snímky byly vybrány na základě společných, neustále se opakujících témat (zasvěcení, učení se, střet generací, útěk apod.), která se jako červená nit vinou výukovými materiály a umožňují pochopit filmy nikoli izolovaně, ale vždy jako ozvěnu ostatních snímků. Takový přístup poskytuje žákům i učitelům prostor pro interpretaci a podněcuje je k diskuzi. 
 • Naučit se pozorovat a popisovat, což je naprosto nezbytná součást analýzy: jednotlivé snímky jsou nazírány z různých perspektiv, od celých filmů po pouhé úryvky (filmové políčko, záběr, sekvence), čímž se poukazuje na specifika každé z těchto jednotek ve vztahu k času i ke střihu a montáži.
 • Přistupovat k filmům kreativním a interaktivním způsobem za použití jednoduchých cvičení motivujících žáky k samostatné práci (prostřednictvím mobilních telefonů, fotoaparátů atd.). Tato cvičení jsou obsažena ve výukových materiálech v kapitole o metodických návrzích pro práci s filmem a v nejbližší době budou figurovat i v pracovních listech s obrazovými materiály a aktivitami, které budou všichni žáci a studenti dostávat.

Průřezová tematická videa: metoda výuky založená na úryvku

Průřezová tematická videa, vytvořená Francouzskou cinematékou (la Cinémathèque française), jsou určená jak školitelům a učitelům, tak žákům a studentům. Jejich cílem je usnadnit srovnávání filmů. Každé video obsahuje ukázky z děl patřících do kolekce CinEd, které spojuje určitý motiv (V autě, U stolu, Útěk, Konflikt) nebo filmová problematika (Pohledy, Vzdálenosti).

Díky těmto videím, poskytujícím důležitou oporu pro filmovou analýzu, lze porovnat ukázky z filmů natočených v  různých zemích a různé době a poukázat na rozhodnutí režiséra a na jeho hlavní režijní záměr. Na základě videí lze rovněž zkoumat kulturní podobnosti a rozdíly, změny ve společnosti (např. tradice a chování u „stolu“) nebo to, jak  motivy zasahují do vyprávění (např. jakou úlohu v příběhu hraje putování nebo scény při jídle). Ostatně po jejich zhlédnutí budou mít mladí diváci chuť vidět od začátku až do konce i ostatní filmy z kolekce.

Uvedená metodická videa jsou k dispozici ve vícero jazykových verzích a jsou doplněna prezentačními materiály, které jsou rovněž přeložené a mají učitelům a lektorům sloužit coby průvodce při seznamování žáků a studentů s analýzou filmových a audiovizuálních děl.

Zobrazit zdroje

Filmová výchova: internetové zdroje

Národní internetové zdroje

Výběr referenčních webových stránek věnovaných filmové výchově, které vznikly v určitých zemích (ve Francii, ve Španělsku apod.). Seznamte se s nimi kliknutím na příslušná loga.

Evropské a světové internetové zdroje

Výběr projektů filmové výchovy vytvořených ve spolupráci s partnery z více zemí. Seznamte se s nimi kliknutím na příslušná loga.

Program CinEd je určen široké škále účastníků – učitelům základních, středních a vysokých škol bez ohledu na jejich zaměření, kulturním pracovníkům i filmařům a dalším odborníkům z filmové a audiovizuální oblasti –, kteří chtějí přispět k budování evropské kultury a pustit se do vzdělávání dětí a mládeže v oblasti evropské kinematografie.

Zapojte se do programu

Jak se zaregistrovat