Originální a efektivní metodika

Jedním z nejtěžších úkolů, před kterým partneři stáli, bylo vypracovat metodiku, která by byla natolik flexibilní, aby ji bylo možné přizpůsobit různým prostředím a všem typům diváků, ať už dětem a mládeži, či začínajícím i zkušeným učitelům a lektorům. Inspirovali se metodikou vyvinutou v rámci průkopnického mezinárodního programu filmové výchovy, který iniciovala La Cinémathèque française a který nese název Cinéma, cent ans de jeunesse, a vytvořili metodu výuky založenou na sdílení přístupů a potřeb jednotlivých partnerů programu CinEd.

Společný přístup zaměřený na aktivní, citlivou a flexibilní metodiku 

Partneři sepsali společnou chartu, která figuruje v úvodu jednotlivých výukových materiálů a představuje rámec, jež stanovuje referenční body a zásady a slouží jako průvodce pro aktéry filmové a audiovizuální výchovy v Evropě :

 • Film je uměním, kulturním statkem a nástrojem pro pochopení světa: Pomáhá mladým lidem (již od útlého věku) utvářet si svou identitu a porozumět světu.
 • Má-li být film zdrojem i zprostředkovatelem znalostí, musí existovat metody výuky a pomůcky sloužící nejen žákům, ale i učitelům. Aby bylo možné učit mladé generace, jak se na filmy dívat, je třeba vzít v úvahu nové návyky mladých Evropanů (různé typy obrazovek, neucelené sledování filmů, používání sociálních sítí, digitální nástroje) a zahrnout do výuky i pouhé ukázky.
 • Učit se znamená porovnávat a určovat vztahy mezi jednotlivými kinematografiemi i mezi filmy a ostatními uměleckými díly.
 • Pochopit znamená osvojit si metodiku, která vede žáky a studenty k aktivitě a podporuje jejich kreativitu (zvolit si, konfrontovat, popsat, vytvořit), a těsně propojit analýzu s praxí.

Přizpůsobené metodické materiály

Součástí programu CinEd jsou rozličné materiály sloužící k přípravě a doplnění filmových projekcí i aktivit pro děti a mládež :

 • výukové materiály ke každému filmu určené učitelům a lektorům.
 • sedm průřezových tematických videí, jejichž cílem je usnadnit srovnávací analýzu ukázek z filmů se zaměřením na filmové motivy a filmovou problematiku.
 • pracovní list s obrazovými materiály a aktivitami souvisejícími s filmem pro každého žáka či studenta. 
 • soubor propagačních materiálů obsahující různé další podklady, jako např. slovníček, fotosky, scénáře. 
 • seznam internetových zdrojů, jež se zaměřují na šíření kinematografie nebo poskytují doplňkové nástroje či další metodické návrhy.

Tento soubor pomůcek a materiálů je koncipován tak, aby jej bylo možné použít k doplnění projekcí a diskuzí, a to jak při proškolování učitelů a lektorů, tak přímo v rámci aktivit pořádaných pro mladé diváky.

Výukové materiály

Výukové materiály jsou v prvé řadě určeny učitelům a lektorům, nicméně jsou přístupné i žákům a studentům, kteří si chtějí prohloubit své znalosti nebo sami uspořádat filmové projekce.

Tyto jedinečné metodické materiály jsou koncipovány s ohledem na čtyři hlavní oblasti :

 • Upozornit na národní souvislosti a evropské osudy: poukázat na způsob, jakým filmaři z jednotlivých zemí uchopují či uchopili společné evropské dějiny, druhou světovou válkou počínaje, současností konče, nevyjímaje pád Berlínské zdi v roce 1989; zlepšit porozumění tomu, jak  se některá filmová hnutí postupně rozšířila do dalších evropských zemí (jako např. v případě fenoménu Nové vlny, který se zrodil ve Francii a ovlivnil rumunskou, československou či německou kinematografii).
 • Najít ve filmech společné prvky a porovnat je, vytvořit dialog mezi filmy: jednotlivé snímky byly vybrány na základě společných, neustále se opakujících témat (zasvěcení, učení se, střet generací, útěk apod.), která se jako červená nit vinou výukovými materiály a umožňují pochopit filmy nikoli izolovaně, ale vždy jako ozvěnu ostatních snímků. Takový přístup poskytuje žákům i učitelům prostor pro interpretaci a podněcuje je k diskuzi. 
 • Naučit se pozorovat a popisovat, což je naprosto nezbytná součást analýzy: jednotlivé snímky jsou nazírány z různých perspektiv, od celých filmů po pouhé úryvky (filmové políčko, záběr, sekvence), čímž se poukazuje na specifika každé z těchto jednotek ve vztahu k času i ke střihu a montáži.
 • Přistupovat k filmům kreativním a interaktivním způsobem za použití jednoduchých cvičení motivujících žáky k samostatné práci (prostřednictvím mobilních telefonů, fotoaparátů atd.). Tato cvičení jsou obsažena ve výukových materiálech v kapitole o metodických návrzích pro práci s filmem a v nejbližší době budou figurovat i v pracovních listech s obrazovými materiály a aktivitami, které budou všichni žáci a studenti dostávat.

Průřezová tematická videa: metoda výuky založená na úryvku

Průřezová tematická videa, vytvořená Francouzskou cinematékou (la Cinémathèque française), jsou určená jak školitelům a učitelům, tak žákům a studentům. Jejich cílem je usnadnit srovnávání filmů. Každé video obsahuje ukázky z děl patřících do kolekce CinEd, které spojuje určitý motiv (V autě, U stolu, Útěk, Konflikt) nebo filmová problematika (Pohledy, Vzdálenosti).

Díky těmto videím, poskytujícím důležitou oporu pro filmovou analýzu, lze porovnat ukázky z filmů natočených v  různých zemích a různé době a poukázat na rozhodnutí režiséra a na jeho hlavní režijní záměr. Na základě videí lze rovněž zkoumat kulturní podobnosti a rozdíly, změny ve společnosti (např. tradice a chování u „stolu“) nebo to, jak  motivy zasahují do vyprávění (např. jakou úlohu v příběhu hraje putování nebo scény při jídle). Ostatně po jejich zhlédnutí budou mít mladí diváci chuť vidět od začátku až do konce i ostatní filmy z kolekce.

Uvedená metodická videa jsou k dispozici ve vícero jazykových verzích a jsou doplněna prezentačními materiály, které jsou rovněž přeložené a mají učitelům a lektorům sloužit coby průvodce při seznamování žáků a studentů s analýzou filmových a audiovizuálních děl.

Zobrazit zdroje

Filmová výchova: internetové zdroje

Národní internetové zdroje

Výběr referenčních webových stránek věnovaných filmové výchově, které vznikly v určitých zemích (ve Francii, ve Španělsku apod.). Seznamte se s nimi kliknutím na příslušná loga.

Evropské a světové internetové zdroje

Výběr projektů filmové výchovy vytvořených ve spolupráci s partnery z více zemí. Seznamte se s nimi kliknutím na příslušná loga.

Program CinEd je určen široké škále účastníků – učitelům základních, středních a vysokých škol bez ohledu na jejich zaměření, kulturním pracovníkům i filmařům a dalším odborníkům z filmové a audiovizuální oblasti –, kteří chtějí přispět k budování evropské kultury a pustit se do vzdělávání dětí a mládeže v oblasti evropské kinematografie.

Zapojte se do programu

Jak se zaregistrovat

This website has been produced with the financial support of the European Union. Its content is the sole responsibility of the CinEd project Consortium and can in no way be taken to reflect the position of the European Union.